مرکز تبلیغات نوشهر درگاه تبلیغات و فروش {نمایندگی فروتل نوشهر آقای مهندس مشایخ }
تلفن همراه : 09119934614 تلفن دفتر : 01152357372